Tài nguyên Website

Violet Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GoStats.vn Thống kê

  FlagCounter.com Thống kê

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Ngô Thanh Tuấn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_0535.jpg IMG_0504.jpg IMG_0553_moi.jpg DSC017111.jpg DSC017711.jpg P1010014.jpg P1010015.jpg BONG_DA.flv 0119.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf GHK1_Hai1.swf DSC_00061.jpg DSC01790.jpg DSC_00031.jpg DSC01899.jpg HINH_ANH_HOI_TRAI_26_031.flv DSC01788.jpg THU_THUAT_CHEN_WINDOWS_MEDIA_PLAYER_VAO_POWER_POINT.flv Lichsutruong.swf Chuc_2011_loan.swf

  Choose your Language

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Chào mừng quý vị đến với PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAI LẬY.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  QĐ33/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh TG "Ban hành quy định về q.lý biên chế công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang"

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thanh Tuấn
  Ngày gửi: 20h:16' 04-01-2012
  Dung lượng: 682.5 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  Số: 33/2011/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tiền Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2011


  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành quy định về quản lý biên chế công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
  tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

  Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ- CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý biên chế
  công chức trên địa bàn tỉnh.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho căn cứ quyết định thi hành./.


  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH  Nguyễn Văn Khang
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  QUY ĐỊNH
  Về quản lý biên chế công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011
  của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi áp dụng

  Quy định này quy định về quản lý biên chế công chức, bao gồm: nguyên tắc quản lý biên chế công chức, căn cứ xác định biên chế công chức, nội dung quản lý biên chế công chức.

  Điều 2. Nguyên tắc quản lý biên chế công chức

  1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  2. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quản lý biên chế công chức với tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

  3. Kết hợp giữa quản lý biên chế công chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của công chức.

  4. Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm biên chế công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  5. Công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý biên chế công chức.

  Điều 3. Đối tượng áp dụng

  1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm: các sở, ngành tỉnh (kể cả biên chế của các Ban, Chi cục thuộc Sở); Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp;

  2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho (sau đây gọi chung là huyện);

  3. Các đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, có con dấu, có tài khoản riêng ở cấp tỉnh, cấp huyện;

  Điều 4. Căn cứ xác định biên chế công chức

  1. Vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
  chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền quy định;
  2. Tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực;

  3. Quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành;

  4. Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  5. Thực tế tình hình quản lý biên chế công chức được giao của cơ quan, tổ
  chức, đơn vị;

  6. Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của
  địa phương;

  7. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã;

  8
   
  Gửi ý kiến